Ngọc Anh cuồng 2ne1

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/vLbfv-AAyvQ" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Donate!
Comments facebook

Tổng lượt donate của page (hôm nay)

0

Số tiền donate (hôm nay)

$nan (đô la)

Họ và tên

CL , Minzy , Dara , Park

Trạng thái tài khoản

Hoạt động