langmaster167

Smile, even if it’s a sad smile, because sadder than a sad smile is the sadness of not knowing how to smile. <iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/-QkL3Hwz3QY" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> <iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/ZYnoR8dPLaw" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Donate!
Comments facebook

Tổng lượt donate của page (hôm nay)

0

Số tiền donate (hôm nay)

$nan (đô la)

Họ và tên

Đang học lập trình ...

Trạng thái tài khoản

Hoạt động